SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

SIGHT IS AN INSTITUTE UNDER
THE AUSPICES OF:

Konsten att rädda världen

Porträtt Stefan Einhorn

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer.

KI-professor Stefan Einhorn har efter en lång karriär med cancerforskning också kommit att bli en mycket produktiv författare och föreläsare. När intäkterna från hans första bestseller »Konsten att vara snäll», utgiven på 19 språk, började trilla in, föddes tanken om en stiftelse.

»När man tjänar mer än man behöver måste man dela med sig», menar Stefan Einhorn, som tillsammans med sin hustru Susanne och nära vännen Sanny Moskovits, gör genom sin stiftelse – med målet att minska barnadödligheten i världen.

Intervjun har knappt börjat innan Stefan kommer in på det som verkar gå som en röd tråd genom allt: Den om varje enskilt livs oändliga värde, eller uttryckt med de talmudiska orden: »För den som räddar ett liv, är det som räddade han en hel värld.»

»Och det är faktiskt billigare att rädda liv i låginkomstländer och alla liv har samma värde. Därför är inriktningen för vår stiftelse att stödja forskning som kan skapa så god hälsa som möjligt för barn just i låginkomstländer. »

Bland annat har Familjen Einhorns stiftelse engagerat sig för barn med cancer i Uganda och förlossningsvård i Nepal. Att bota ett barn med cancer i Sverige kostar cirka en miljon kronor. I Uganda kostar motsvarande behandling cirka 10 000 kronor.

Den som läst Stefan Einhorns böcker blir lätt frestad att ställa frågor om de stora frågorna i livet, det som handlar om mänskliga relationer, godhet, ondska, livets mening. Han värjer sig inte för stora ämnen, om det så handlar om de sju dödssynderna, konsten att fördärva sitt liv, vägar till visdom eller om Gud. Just nu skriver han en ny bok om åsikter tillsammans med Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet.

På tal om de stora frågorna, hur går dina tankar om tillståndet i världen just nu? Spontant ser det ju inte speciellt bra ut?

»Det gick ju åt rätt håll under ett antal år. Svälten i världen minskade, barnadödligheten gick ned. Så kom pandemin. Det ena ledde till det andra. Vaccinationstakten av barn sjönk. Det är många parametrar just nu som är bekymmersamma. Vi står och balanserar och det kan gå åt vilket håll som helst», säger Stefan Einhorn.

»Vi måste alltså göra vad vi kan för att det ska gå åt rätt håll», fortsätter han.

När det gäller barn i låginkomstländer talas det alldeles för lite om undernäring och vilka konsekvenser undernäring skapar för barnens utveckling, tycker Stefan Einhorn.

»Åtgärderna är ju inte så komplicerade. Det kan handla om vardagligt hushållande med befintliga resurser. Och vad man kan odla på den lilla jordplätt man har. Ofta är mycket vunnet med bra information.»

Medlen, cirka 1 miljon kronor per år, från Familjen Einhorns stiftelse går i första hand till forskning och projekt som drivs av forskargrupper vid universitet. 100 000 kronor per år är öronmärkta till Einhorn SIGHT Award. Nästa gång kommer priset att delas ut den 22 november på Kungl. Vetenskapsakademien i samband med Global Health Night som arrangeras av SIGHT och SIGHT:s studentnätverk inom olika discipliner.

Vad vill ni skapa med EINHORN SIGHT AWARD?

»Vi vill stärka motivationen hos pristagaren att fortsätta sin forskning. Forskningsbudgetar är mycket större än 100 000, men priset ska ses som en uppmuntran att det forskaren gör bidrar till en bättre värld. »

Det är en utmaning att hitta bra projekt att stötta. Och bra forskningsprojekt för Familjen Einhorns stiftelse är enligt Stefan Einhorn de som är i uppstartsfasen och fortfarande underskattade av omgivningen. 2016 skrev Stefan Einhorn tillsammans med bl a professor Göran Tomson, medgrundare av SIGHT, en debattartikel i DN om effekten av generositet och hur välgörenhetsinsatser kan och bör utvärderas. Nämligen att man behöver kunna redovisa data, mätningar innan och efter insats. Mycket av detta kan underlättas om välgörenheten vila på ”solid vetenskaplig grund”.

»Projekten vi stödjer från stiftelsen ger därmed en dubbeleffekt. Att barns liv kan räddas under pågående projekt här och nu och att man samtidigt bygger kunskap på lång sikt tack vare projektet. »

Förutom stiftelsen, författarskapet och lärarrollen på Karolinska institutet är Stefan Einhorn också ordförande för centrum för social hållbarhet (CSS) blev till. Ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningscentrum på KI som fokuserar på hållbarhet inom och mellan människor, grupper, samhällen, djur och natur.

»För att vi ska fungera som individer, på gruppnivå och i samhället krävs medkänsla, visdom, tillit och altruism».

Inom centret vill man utveckla forskningsprojekt om social hållbarhet, knyta ihop forskare och utbilda i ämnet.

Men hållbarhet är ett ord som riskerar bli fluff som lätt svävar ned på marken utan att ha gjort någon effekt. Men Stefan Einhorn är snabb med att ge exempel från stiftelsen som översätter ett flufford till handling.

»Man kan ju tycka att det inte är hållbarhet att vi stödjer arbete som minskar barnadödligheten när fattiga familjer i låginkomstländer ändå föder än fler barn som stannar kvar i fattigdom och elände. Men så är det inte. Minskad barnadödlighet i låginkomstländer gör att familjerna får färre barn och de barnen får det således bättre. »

I flera av Stefan Einhorns böcker återkommer han till uttrycket ”Tikun Olam” som kommer från en alternativ skapelseberättelse som berättas inom judendomen. Den bygger på att varje enskild människa har ett ansvar att reparera där världen gått sönder. Men även om ansvaret vilar på varje enskild människas axlar, gör vi det tillsammans, bidrar till att världen helas.

Är detta vad du kallar visdom? Frågan måste nästa ställas till en författare som skrivit ”Vägar till visdom”.

»Visdom är inte konstigt eller svårt», svarar Stefan Einhorn. »Visdom handlar om problemlösning. Men vi alla befinner oss på hela skalan, är visa ena dagen och korkade nästa. Men vi kan alla åtminstone vara nyfikna på hur vi blir bättre på att lösa problem. Ta reda på vilka egenskaper som krävs. »

Han nämner ödmjukhet, empati, medkänsla, förmåga att se konsekvenser, livserfarenhet, nyfikenhet som några problemlösaregenskaper som kan göra oss visare som människor.

»Visdom är inte medfött. Det här är egenskaper som var och en kan utveckla. Det första steget är att vilja blir en klokare person. Alla har förutsättningar att bli det. Och det går inte att vara ond och vis.»

För mer information om Familjen Einhorns stiftelse


Om Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet. Författare av ett stort antal både populärvetenskapliga böcker om medicin och skönlitteratur.

Stefan Einhorn är verksam sedan många år som föreläsare och blev 1999 utsedd till bästa lärare vid Karolinska Institutet. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap, medicinsk etik samt visdom.


Mottagare av Einhorn SIGHT Award

2017 Andreas Mårtensson, (Malariaforskning)

2018 Johanna Lindahl (Antibiotikaresistens och food security)

2019 Claudia Hanson (hälsa för gravida och nyfödda i låginkomstländer)

2020 Ebba Malmqvist (Luftföroreningar och hälsa med fokus på gravida och barn), 

2021 Ashish KC för att förbättra förlossningsvård i spåren av pandemin i Nepal.

2022 Offentliggörs 22 november på Kungl. Vetenskapsakademien

Share this

Sign up for our newsletter

Some more reading

The Art of Saving the World

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »

Konsten att rädda världen

Sedan 2017 har Familjen Einhorns stiftelse delat ut Einhorn SIGHT Award för att stimulera framstående arbete inom global hälsoforskning i låg- och medelinkomstländer. Den 22 november är det dags igen för prisutdelning.

Read more »